Обект в в село Садовец изпълнен от Вълковстрой инженеринг ЕООД