Фирма Вълковстрой Инженеринг ЕООД придоби удостоверение от камарата на строителите за сгради паметници на културата

С Протокол № 1438 от 26.11.2020 год. Фирма Вълковстрой Инженеринг ЕООД гр.Плевен официално беше одобрена от камарата на Строителите за изпълнение на за Строежи по чл. 137, ал.1, т.4, буква “Е” и т.5, буква “E”.

С издаденото ни удостоверение ние официално можем да изпълняваме обекти които са със статут на Паметници на културата. Това са сгради които имат уникални архитектурни забележителности ,такива сграда могат да бъдат жилищни сгради, сгради със търговско и административни предназначения ,училища ,църкви,военни паметници, монументи и др. Паметниците на културата се отличават със своята уникалност.

Опазването и реставрацията им е цел не само на нашия екип, а и на цялата общественост. Консервационно-реставрационни дейности по паметниците на културата се извършват от високо квалифицирани строители по предварително одобрени проекти за ремонт от Министерство на културата.

С използването на качествени материали и стриктно спазване на проектната документация реставрираните паметници на културата изглеждат автентични и в днешното модерно строителство.Основните задачи при ремонта на сградите са:

  • Консервационно-реставрационни дейности по фасадите на сградата
  • Статическо укрепване на скелетната конструкция на сградата
  • Защита на конструктивните елементи на сградата от вода и влага
  • Укрепване и усилване на основите на сградата

С богатия опит в изпълнението на жилищно и промишлено строителство екипът на Вълковстрой Инженеринг ЕООД с удоволствие ще изпълни и Вашата сграда Паметник на културата.

Отношението към културно-историческото наследство е знак за прогреса на обществото. Във връзка с този процес се предлагат  архитектурни и технически решения за опазване на културни паметници, които включват: проучване на обекта, изготвяне на решения, избор на технология и задължително съгласуване с Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН).
В зависимост от проблема, свързан с обект на културното наследство, услугите могат да покрият различни степени на намеса:

Услуги свързани с консервация на паметника:

Проектиране на дейности, стабилизиране на материята на паметника и най-важното-спиране на разрушителни процеси.

Реставрация на фасади:

Обектите ПК са втора категория (съгласно наредбата за категоризация),поради което дейноста се усложнява значително. При този случай се налагат обстойни проучвания и доказателства за допустима от НИНКН бъдеща намеса. В контакт с технолози-химици се изготвят рецепти за близки до автентичните методи на изпълнение, допълване и поправка на фасади. Този подход гарантира успех на проекта и дълготрайно решение за фасадите.

Дейности по реставрация на паметник:

Проектиране на дейности, свързани с връщане на първоначалния образ на паметника, при констатирани негови изменения.

Основен ремонт и реконструкции на сгради културни ценности:

Остаряването и недостатъчното поддържане на сградите предизвикват проблеми с ремонт на покриви, основи, а оттам и необратими разрушителни процеси. Предлагат се наложителна конструктивна намеса, привеждане на обекта в съответствие с нормите за пожарна безопасност и нормите за достъпна среда (при публично-достъпни обекти). Изработва се пълна проектна документация за издаване на разрешение за строеж.

Адаптация на обекти-културни ценности:

При категоризация на обекта с “местно” или “национално” значение, промяната в режима на ползване или на функционално предназначение на паметник на културата се оказва доста сложна задача.

Следва да се изготвят и съгласуват с контролните органи (НИНКН) пълна проектна документация, приведена в съответствие с последните действащи норми, гарантирайки успешен проект.

Изработват се ПУП (Подробни Устройствени Планове), ПРЗ (Планове за Регулация и Застрояване) и РУП (Работни Устройствени Планове) за обекти паметници на културата и/или за обекти в среда на паметници на културата.

В преобладаващия случай за сгради от централната градска част се налагат сложни обемно пространствени проучвания, за които се поема грижата да се представят и защитят градоустройствените разработки.

Съдействие на Общини и Областни администрации при подготовка на документи за кандидатстване по Европейски проекти, свързани с опазването на обекти на културното наследство:

Приоритизация на обекти – културни ценности в рамките на град, община или друга административна единица.

Извършват се услуги, свързани с подготовка на комплект документи за обекти – културни ценности в риск или потенциал за кандидатстване по програми за финансиране, както и урбанистични концепции, стратегии, Планове за опазване и управление на културни ресурси на територии с различен обхват.